طرف داران امیر تتلو http://amirtataloata.mihanblog.com 2019-09-22T09:12:01+01:00 text/html 2013-11-18T19:11:15+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini عمو تتل برگشت http://amirtataloata.mihanblog.com/post/128 <div style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;"><font color="#ff0000">یه خبر جنجالی عمو تتل داره روی یه البوم &nbsp;جدید کار میکنه که گفته هرکی دوست داشت در باره ی اسم البوم نظر بده هنوز اسمی نزاشته واسه البوم جدید اگه دوست دارین شما نظر بدین به این پست منم توی فیس بوک عمو تتل &nbsp;نظر شما رو میزارم &nbsp;و عمو تتل داره روی موزیک ویدئوی من خوابم نمی بره هم کار میکنه میخواد به صورت قانونی توی ایران اجراش کنه&nbsp;</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2013-11-02T20:05:11+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini ترانه جدیدم به اسم :::::::::::::::::زندگی پر از غم ::::::::::::::::::::::::::::: http://amirtataloata.mihanblog.com/post/127 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.gooroop.ir/userfiles/attachment_2232.jpg" alt="http://www.gooroop.ir/userfiles/attachment_2232.jpg"></div><div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383419804739" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">توی زندگی مردم دنیا کلی بد بختی دیدم</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383419829246" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">پدری رو که کلیه هاشو فروخته بود واسه یه لقمه نون</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383419874768" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">از مادری که توی درد های زندگی سوخته بود</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383419926104" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">از پسری که دست هاش پینه بسته بود</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383419958291" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">از ادم هایی که صد به هیچ باخته بودن</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383419972575" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">اره این زندگی فقط یه نفس کش میخواد</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383419993892" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">یا اون بچه ای که زیر پل گشنه بوددددد</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420043520" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">زندگی نفس کش می خواد هرمشکلی</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420056191" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">داره از این زندگی نکبتی طرفت میاد</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420090994" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">اره داداش تورو میکشونه طرف خودش</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420098432" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">نگران نباش پاره نمیشی فقط کش میایی</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420112350" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">3 شدی توی این روزگار بی خودی</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420162399" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">که دیگه لکی حرس نمی خوری</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420182182" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></span></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420182182" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">مثل شلاق روزگار که 10 تا بخوری</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420194223" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">حس نمی کنی</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420237493" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></span></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420237493" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">اره به هرکی سلام کردم گفتم داداشی چطوری</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420254669" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></span></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420254669" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">جواب سلام ندادن هیچی گفتن داداش هستم یه ادم دکوری</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420304615" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></span></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420304615" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="cometchat_chatboxmessagefrom cometchat_self" style="margin: 0px 0px 0px -1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;</span><span class="cometchat_chatboxmessagecontent cometchat_self" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; direction: rtl;">شکر یعنی داغونم از زندگی این طوری</span></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420315286" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420315286" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><font size="4" style="background-color: rgb(51, 51, 255);" color="#ff0000"><br></font></div></div><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420315286" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible; line-height: 15.59375px; white-space: pre-line;"><div class="cometchat_chatboxmessage" id="cometchat_message_1383420319245" style="margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; overflow: visible;"><font size="4" style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font color="#ff0000">بقیش در ادامه مطالب</font>&nbsp;</font></div></div> text/html 2013-10-28T19:16:52+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini یه مطلب پر معنا http://amirtataloata.mihanblog.com/post/125 <font color="#ff0000"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﭼﯿﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﻣﺎﺩﺭ: ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﭘﺴﺮ 17ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ،ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ،ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﺕ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﺑﯿﻤﺎﺭی قلبی ﺩﺍﺭﻩ . ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻡ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...؟ ! ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎ</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;">ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: right;"><br>ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ ....<br>ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ<br>ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ<br>ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟<br>ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ ! ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ<br>ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ،ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ<br>ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻠﺐِ ﻣﺎﺩﺭﻭ ﻋﺸﻘﺶ<br>ﻧﯿﺴﺖ.</span></font> text/html 2013-10-12T16:25:17+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini اینم یه شعر برای شما :عشققققققققق روووووووووو عشق رووووووووووووو http://amirtataloata.mihanblog.com/post/124 <font size="2" color="#cc0000"> هووووووووووووووووووووووو هووووووووووووووووووووووووو بازم تنهای بازم بی هم درد اخه یکم معرفت داشته باش بازم باید بنویسم باشه پس گوش کن&nbsp;</font><div><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">می میره ...بی تو عشق من وقتی نیستی قلب من بی تو میمیره.اون چ نازتو از یادم نمی ره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">وقتی میگی دوسم داری و تو پیشم بمون انگار دنیارو به من دادن به من تو این رو بدون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">وقتی عطر و طعم تو می خوره به من من مستمممممممممممممممممم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">دل من میگه اگه تو نباشی بی تو می میرهههههههههههههههه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">هرجا که باشی هستم &nbsp;پی تو می میره قلبم بی تووووووووو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">تو اگه بهم حسی نداری داری میری تنهام میزاری یاد اون روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">هایی که می شستیم لب دریا بخیر دیونه بودم با تووو من هزار بار می گفتم دوست دارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">تو میگفتی نزار سر به سرم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">وقتی اون چش نازتو می افته تو چشمام حس می کنم عشق روووووووووووووو عشق روووووووو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">وقتی که می گی دوسم داری تو این رو میگی پیشم بمون منو نزار تنها بعد واسم دعا نخون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">اگه پیشم باشی انگار دنیارو دادن به من تو این رو عزیزم بدون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">خیلی سرحال هستم این عطر گل یاس واسه ی ماستت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">ببین این پسر اگه تو بری چقدر تنهاست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">اگه بری این قلب من بی تو می میره چشم نازتو همه چی رو به یادم میاره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">اون خاطره هارو دوباره دوبارهههههههههههه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">دوباره دیگه نگوو این شعر واسه برگشت تو فایده ندارههه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">بیا جلو تر این عشق رو تو چشمام بیا ببین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">بعد رفتنت شدم دپرس فقط همین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">حالا که داری میری ببند درو نمی خوام بیفته چشمام تو چشات</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">اخه واسم میشه تدائی خاطرات</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">حالا بمون این شعر رو بایک ریتم تلخی تو بخون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">ببین چقدر دوست دارم که نوشتم برات یه شعر پر معنا تو حالا این عشق من رو نسبت به خودت گلم بدون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">اگه خواستی گلم با من بمونننننن نمی خوام چشم نازتو تو نگله کسی دیگه باشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">نمی خوام لب هات تو لب های یکی دیگه باشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">نمی خوام اون همه حرف هات مال یکی دیگه باشههههههه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">دوست دارم تو فقط بدون بدون این شعر رو نوشتم با این زبون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">حالا تو دوست داشتن منو نسبت به خودت بدون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">حلا گلم این شعر رو با یک سبک تلخ بگیر بخوننننننننن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-10-09T18:39:34+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini چرا واستتادی : ترانه از امیر تتلو :با کمی تغییر از طرف ما http://amirtataloata.mihanblog.com/post/123 <ul class="mim-message-list" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2492" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; box-sizing: border-box;"><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2779" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(69, 69, 69); margin: 10px 6px 0px;"><span class="mim-message-timestamp rtl" style="box-sizing: border-box; display: block; position: absolute; right: 2px; bottom: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 10px; padding: 2px 0px 0px;">8</span></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2765" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2767" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2766" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;" color="#cc0000">چرا واستادی چرا نمی شینی</font></span></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2768" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2770" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2769" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;" color="#cc0000">مگه اشک های منو نمی بینی</font></span></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2771" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2773" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2772" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">که میشکنن</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا گریه می کنی چرا نمی خندی</font></span>&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">روزی خوش بختیم</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><div style="text-align: center;"><font face="Verdana" size="2" color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><span class="mim-message-content" dir="rtl" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">توکه اون وقت ها از گفتن عزیزم دل نمی کندی</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">چرا بهم نمی گی عشمی می گی داداشم چرا یه احد تازه باهم نمی بندی</span></font></div></span></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا دیگه بامان هوس رفتن کنار ساحل نمی کنی</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">منو تو خونه واسه اون محبتت تو خونه زندونی نمی کنی</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><span class="mim-message-content" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;" color="#cc0000">چرا مثل قدیم ها دیگه شیطونی نمی کنی</font></span></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا دیگه روی تخت نمی پری منو از خواب پا نمی کنی</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><div style="text-align: center;"><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2" color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</font><span class="mim-message-content" dir="rtl" style="font-size: 13px; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چراااااااااا شیطونی نمی کنی</font></span><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><span class="mim-message-content" dir="rtl" style="font-size: 13px; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا دیگه سر صبح بیدارم نمی کنی</font></span></div></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2706" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><div style="text-align: center;"><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2" color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</font><span class="mim-message-content" dir="rtl" style="font-size: 13px; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا میگی بهم بی توجهی می کنی</font></span><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</font><span class="mim-message-content" dir="rtl" style="font-size: 13px; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا دوست دارم هامو باور نمی کنی</font></span></div></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2713" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2712" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2711" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">من به خدا گلم به فکر تو شب ها بیدارم با چشم تر سر رو بالش می زارم</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2753" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><div style="text-align: center;"><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2" color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><div style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2755" style="font-size: 13px; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2754" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">منو ثانیه هایی که بی توسخت می گزره</font></span><font face="Helvetica Neue, Segoe UI, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><span class="mim-message-content" dir="rtl" style="font-size: 13px; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">من دلم وشور میزنه بری بایکی دیگه می دونم اخه خیلی دلت ازم دوره</font></span></div></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2720" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="mim-message-sender" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2724" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2723" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا نمی گی گلم دوست دارم</font></span></span>&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2726" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2725" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">دگه نمی تونم بهت فکر نکنم همیشه به فکرتم واسه اون بوسه زدن هایی داشتی باهام چرا چیزی نمی گی</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2714" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2739" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2738" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">چرا دیگه ازم بریدی می گم دیگه واسط وقت ندارم</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2727" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2737" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2736" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">منمو شب زنده داریم تا نصف شب میگم اخه مگه پسر تو خواب نداری</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2735" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><font color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">‎<span class="mim-message-nameSeparator" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;<span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2734" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2733" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">ولی نمی دونم از اون موقع که رفتی</font></span></font></li><li class="mim-message rtl mim-message-self" dir="ltr" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2730" style="text-align: center; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; box-sizing: border-box; position: relative; margin: 10px 6px 0px;"><span class="mim-message-content" dir="rtl" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2732" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Verdana" id="yui_3_13_0_rc_1_1_1382375994683_2731" style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;" color="#cc0000">دیگه نمی تونم بخوابم اروم&nbsp;</font></span></li></ul><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">من به عشق تو تا صبح هم بیدارم گلم به خدا دوست دارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">دور ورت شولوغه هواست به من نیست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">دور همی یو اریش غلیض دیگه این پسر با هات نیست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">تنهای تنها نشته رو به دفترو میز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">منو هزار تا غم توی دلم دیگه شعری غم گین تر از این نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">قرص خوابو سلفه هامو گریه هامو بی توجه هی هاتو وقت نداشتن واسه ماهو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">دیگه فهمیدم جایی ندارم تو قلب دیگه فهمیدم خیلی سخته دیگه فهمیدم رفتی بایکی دیگه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">ولی بدون گلم خیلی دوست داشتم هرشب به عشق تو بیدار بودمو دوست داشتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">ولی نمی دونم باکی هستی با هرکی هستی خدا یارو یاورتوننننننننن الهی باشین تا اخر با هم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">امید وارم خوش بخت بشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2">ولی همیشه خاطرات رو دارم ورق می زنم همیشه به یادتم &nbsp; &nbsp; خدااااااااااااا میشه بر گرده &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/74.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Verdana" size="2"><br></font></div> text/html 2013-09-26T14:34:50+01:00 amirtataloata.mihanblog.com ehsan Badrkhani امیر تتلو لالایی http://amirtataloata.mihanblog.com/post/121 <div align="center"><br><br>[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rloLu/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>]<br><br> </div> text/html 2013-09-26T14:32:31+01:00 amirtataloata.mihanblog.com ehsan Badrkhani از زیر زمین تا بام طهران با امیر تتلو http://amirtataloata.mihanblog.com/post/118 <div align="center"><br><br>[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/idp6l/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] </div> text/html 2013-09-26T14:30:04+01:00 amirtataloata.mihanblog.com ehsan Badrkhani امیر تتلو(داد نزن) http://amirtataloata.mihanblog.com/post/116 <div align="center"><br><br>[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/L0dhb/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] </div> text/html 2013-09-26T14:27:14+01:00 amirtataloata.mihanblog.com ehsan Badrkhani موزیک ویدیو تتلو لالایی http://amirtataloata.mihanblog.com/post/115 <div align="center"><br><br>[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/5lKce/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] </div> text/html 2013-09-22T20:59:14+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini اینم عکس عمو تتل روی دیوار http://amirtataloata.mihanblog.com/post/114 <h5 class="uiStreamMessage uiStreamHeadline" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;:&quot;}" id="u_ps_0_0_6" style="font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; outline: none; line-height: 1.38; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right;"><div class="actorDescription actorName" data-ft="{&quot;type&quot;:2,&quot;tn&quot;:&quot;:&quot;}" style="margin-bottom: 0px; font-weight: bold; padding-bottom: 4px;">‏<a href="https://www.facebook.com/AmirTatalooK?ref=stream&amp;hc_location=stream" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=584698274916195&amp;extragetparams=%7B%22hc_location%22%3A%22stream%22%7D" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none;">کمپین درخواست از امـیـر تـتـلو برای ادامه خوانندگی</a>‏</div></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="font-size: 11px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 1.38;"><div><span class="userContent">آقا این دو بیت شعر چنتا لایک داره؟؟؟؟&nbsp;<br><br>قرار بود خیلی کارا بکنیم واسه خوشبختیِ هم<br>با پسرا دست ندادن ، کار سختیه نه ؟؟<br>من از اونا نبودم که بزنم و جاش کبودم شه<br>با تو آروم بودم شبی نبود در گوشِت نخونم شعر...</span></div></span></h5><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></p><form rel="async" class="commentable_item hidden_add_comment collapsed_comments" method="post" action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" id="u_ps_0_0_12" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"></form><p></p><div class="mvm uiStreamAttachments fbMainStreamAttachment" data-ft="{&quot;type&quot;:10,&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><div class="clearfix photoRedesign" style="zoom: 1; width: 398px;"><a class="uiPhotoThumb photoRedesignAspect" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600988446620511&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf" rel="theater" ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600988446620511&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf&amp;src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sjc.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash3%2F1240247_600988446620511_82339370_n.jpg&amp;size=600%2C418&amp;source=12" data-ft="{&quot;type&quot;:41,&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; border: 0px; display: block; float: right; position: relative;"><div class="_46-h photoWrap" style="overflow: hidden; position: relative; width: 398px; height: 277px;"><img class="_46-i img" src="https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p280x280/1240247_600988446620511_82339370_n.jpg" alt="آقا این دو بیت شعر چنتا لایک داره؟؟؟؟ قرار بود خیلی کارا بکنیم واسه خوشبختیِ هم با پسرا دست ندادن ، کار سختیه نه ؟؟ من از اونا نبودم که بزنم و جاش کبودم شه با تو آروم بودم شبی نبود در گوشِت نخونم شعر..." width="401" height="280" style="border: 0px; position: absolute; display: block; margin: 0px; max-width: none; left: -1px; top: 0px;"></div></a></div></div> text/html 2013-09-22T20:58:28+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini عکس همون پسر مریض با تتلو http://amirtataloata.mihanblog.com/post/113 <h5 class="uiStreamMessage uiStreamHeadline" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;:&quot;}" id="u_ps_0_0_3" style="font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; outline: none; line-height: 1.38; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right;"><div class="actorDescription actorName" data-ft="{&quot;type&quot;:2,&quot;tn&quot;:&quot;:&quot;}" style="margin-bottom: 0px; font-weight: bold; padding-bottom: 4px;"><a href="https://www.facebook.com/AmirTatalooK?ref=stream&amp;hc_location=stream" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=584698274916195&amp;extragetparams=%7B%22hc_location%22%3A%22stream%22%7D" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none;">کمپین درخواست از امـیـر تـتـلو برای ادامه خوانندگی</a>‏</div></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="font-size: 11px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 1.38;"><div><span class="userContent">اینم یه عکسه دیگه از عمو تتل با همون آقا پسر توو بیمارستان...<br>امیر تتلو عاشقتیم که دله این آقا پسرو بدست آوردی...<br><br>بچه ها فقط شیر یادتون نره...مرسی...</span></div><div><span class="userContent"><br></span></div></span></h5><div class="mvm uiStreamAttachments fbMainStreamAttachment" data-ft="{&quot;type&quot;:10,&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><div class="clearfix photoRedesign" style="zoom: 1; width: 398px;"><div class=" photoRedesignLink" data-ft="{&quot;type&quot;:41,&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="border: 0px; float: right; position: relative;"><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601112756608080&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf" rel="theater" ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601112756608080&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf&amp;src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sjc.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-prn1%2F559834_601112756608080_392868243_n.jpg&amp;size=469%2C468&amp;source=12" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer;"><div class="uiScaledImageContainer photoWrap" style="position: relative; overflow: hidden; width: 320px; height: 320px;"><img class="scaledImageFitWidth img" src="https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p320x320/559834_601112756608080_392868243_n.jpg" alt="اینم یه عکسه دیگه از عمو تتل با همون آقا پسر توو بیمارستان... امیر تتلو عاشقتیم که دله این آقا پسرو بدست آوردی... بچه ها فقط شیر یادتون نره...مرسی..." width="320" height="320" style="border: 0px; height: auto; min-height: 100%; position: relative; width: 320px;"></div></a></div></div></div> text/html 2013-09-22T20:56:45+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini یه شعر برای نرفتن تتلو http://amirtataloata.mihanblog.com/post/112 <h5 class="uiStreamMessage uiStreamHeadline" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;:&quot;}" id="u_ps_0_0_c" style="font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; outline: none; line-height: 1.38; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right;"><div class="actorDescription actorName" data-ft="{&quot;type&quot;:2,&quot;tn&quot;:&quot;:&quot;}" style="margin-bottom: 0px; font-weight: bold; padding-bottom: 4px;"><a href="https://www.facebook.com/AmirTatalooK?ref=stream&amp;hc_location=stream" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=584698274916195&amp;extragetparams=%7B%22hc_location%22%3A%22stream%22%7D" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none;">کمپین درخواست از امـیـر تـتـلو برای ادامه خوانندگی</a>‏</div></h5><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="font-size: 11px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 1.38;"><div><span class="userContent"><span dir="rtl">این شعر رو رضا بابایی عزیز برامون فرستاده،ممنونم رضا جان&nbsp;<i class="_4-k1 img sp_wk2jcl sx_d4e49d" style="vertical-align: -3px; background-image: url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/X5wZABTsdha.png); background-size: auto; display: inline-block; height: 16px; width: 16px; background-position: 0px -2184px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></i>&nbsp;عکس هم از نگین عزیز هست بازم ممنونم نگین جان&nbsp;<i class="_4-k1 img sp_wk2jcl sx_d4e49d" style="vertical-align: -3px; background-image: url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/X5wZABTsdha.png); background-size: auto; display: inline-block; height: 16px; width: 16px; background-position: 0px -2184px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></i><br>.<br>اینو واسه عمو تتل گفتم دوست داشتم ببینه شاید بمونه<br>نه نمیتونی بری،یعنی نباید که بری/ واسه چی، واسه اینکه چند نفر گفتن دری وری/ امیر نرو ما نمیتونیم بی تو سر کنیم /چطور تنهاییامونو بی صدات سر کنیم /نرو و با رفتنت تنهامون نذار دادا/ ببین که چقده زیادن تو پیج طرفدارا/ نمیبینی که یه ملت عشق صداتن،تتل /عاشق دلم پاکه و مغز در رفتتن /مگه نمیگفتی خونه بوی مامانمو میده/ مگه نمیگفتی توی خونه مامانم امیده/ پس جون مامانت بیا برگرد،نرو/ زمین ننداز روی این همه آدمو /میدونم ک سختی ها کشیدی توی این سالا /همه این کاراتم بوده واسه طرفدارا /حالا ب خاطر طرفدارات بمونو نرو /تو نباشی اونا گوش کنن صدای کیو/ این همه منتظر،بودیم تتلیتیت درآد/ چطور میخوای بری مگه دلت میاد /بری و نیم ملیون آدمو تو ناراحت کنی /به خاطر چارتا آدم نفهم کارتو قط کنی /تو ک میگی آهنگات واست مقدسن /پس تو رو به حس خوبو حس معمولیت قسم/ نرو و تنهامون نذار تو این تنهاییا /بمونو برامون بخون،تورو به خدا<br>.<br>.<br>HosSein</span></span></div></span></h5><div class="mvm uiStreamAttachments fbMainStreamAttachment" data-ft="{&quot;type&quot;:10,&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><div class="clearfix photoRedesign" style="zoom: 1; width: 398px;"><a class="uiPhotoThumb photoRedesignAspect" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600875573298465&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf" rel="theater" ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600875573298465&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf&amp;src=https%3A%2F%2Fscontent-b-sjc.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash3%2F644076_600875573298465_592758502_n.jpg&amp;size=640%2C466&amp;source=12" data-ft="{&quot;type&quot;:41,&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; border: 0px; display: block; float: right; position: relative;"><div class="_46-h photoWrap" style="overflow: hidden; position: relative; width: 398px; height: 289px;"><img class="_46-i img" src="https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s403x403/644076_600875573298465_592758502_n.jpg" alt="این شعر رو رضا بابایی عزیز برامون فرستاده،ممنونم رضا جان ♥ عکس هم از نگین عزیز هست بازم ممنونم نگین جان ♥ . اینو واسه عمو تتل گفتم دوست داشتم ببینه شاید بمونه نه نمیتونی بری،یعنی نباید که بری/ واسه چی، واسه اینکه چند نفر گفتن دری وری/ امیر نرو ما نمیتونیم بی تو سر کنیم /چطور تنهاییامونو بی صدات سر کنیم /نرو و با رفتنت تنهامون نذار دادا/ ببین که چقده زیادن تو پیج طرفدارا/ نمیبینی که یه ملت عشق صداتن،تتل /عاشق دلم پاکه و مغز در رفتتن /مگه نمیگفتی خونه بوی مامانمو میده/ مگه نمیگفتی توی خونه مامانم امیده/ پس جون مامانت بیا برگرد،نرو/ زمین ننداز روی این همه آدمو /میدونم ک سختی ها کشیدی توی این سالا /همه این کاراتم بوده واسه طرفدارا /حالا ب خاطر طرفدارات بمونو نرو /تو نباشی اونا گوش کنن صدای کیو/ این همه منتظر،بودیم تتلیتیت درآد/ چطور میخوای بری مگه دلت میاد /بری و نیم ملیون آدمو تو ناراحت کنی /به خاطر چارتا آدم نفهم کارتو قط کنی /تو ک میگی آهنگات واست مقدسن /پس تو رو به حس خوبو حس معمولیت قسم/ نرو و تنهامون نذار تو این تنهاییا /بمونو برامون بخون،تورو به خدا . . HosSein" width="403" height="293" style="border: 0px; position: absolute; display: block; margin: 0px; max-width: none; left: -2px; top: 0px;"></div></a></div></div><form rel="async" class="commentable_item hidden_add_comment collapsed_comments" method="post" action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" id="u_ps_0_0_10" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><span class="uiStreamFooter" style="color: rgb(153, 153, 153); width: 10000px; display: table-cell;"><br><br></span></form> text/html 2013-09-22T20:55:48+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini دیدار امیر تتلو با یه پسر بچه ی مریض http://amirtataloata.mihanblog.com/post/111 <h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="font-size: 11px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 1.38;"><div><span class="userContent">فک میکنید امیر تتلو واسه چی اینقد طرفدار داره؟؟؟؟<br>امیر تتلو میتونست به جای عکس گرفتن با این آقا پسر بره اروپا و آمریکا...<br>میتونست بره اونجا با اسپانسرای بزرگ قرارداد امضا کنه...میتونست وضع مالیش خیلی توپ تر از الان باشه...<br>میتونست بجای هیچی پول نگرفتن به دلـــار پول بگیره...<br>آره ...اون واسه همین وطن دوستی و خاکی بودنش اینقد طرفدار داره...<br>بچه ها خواهشن این عکس رو شیر کنید ...تا بقیه هـُندرمندا هم این کاره قشنگه عمو تتل رو ببینن...&nbsp;<br>عاشقتونم...</span></div></span></h5><div class="mvm uiStreamAttachments fbMainStreamAttachment" data-ft="{&quot;type&quot;:10,&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><div class="clearfix photoRedesign" style="zoom: 1; width: 398px;"><a class="uiPhotoThumb photoRedesignAspect" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599928183393204&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf" rel="theater" ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599928183393204&amp;set=a.585388774847145.1073741826.584698274916195&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf&amp;src=https%3A%2F%2Fscontent-b-sjc.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash3%2F1208895_599928183393204_1221536423_n.jpg&amp;size=699%2C524&amp;source=12" data-ft="{&quot;type&quot;:41,&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; border: 0px; display: block; float: right; position: relative;"><div class="_46-h photoWrap" style="overflow: hidden; position: relative; width: 398px; height: 298px;"><img class="_46-i img" src="https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s403x403/1208895_599928183393204_1221536423_n.jpg" alt="فک میکنید امیر تتلو واسه چی اینقد طرفدار داره؟؟؟؟ امیر تتلو میتونست به جای عکس گرفتن با این آقا پسر بره اروپا و آمریکا... میتونست بره اونجا با اسپانسرای بزرگ قرارداد امضا کنه...میتونست وضع مالیش خیلی توپ تر از الان باشه... میتونست بجای هیچی پول نگرفتن به دلـــار پول بگیره... آره ...اون واسه همین وطن دوستی و خاکی بودنش اینقد طرفدار داره... بچه ها خواهشن این عکس رو شیر کنید ...تا بقیه هـُندرمندا هم این کاره قشنگه عمو تتل رو ببینن... عاشقتونم..." width="403" height="302" style="border: 0px; position: absolute; display: block; margin: 0px; max-width: none; left: -2px; top: 0px;"></div></a></div></div><form rel="async" class="commentable_item hidden_add_comment collapsed_comments" method="post" action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" id="u_ps_0_0_11" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right;"><span class="uiStreamFooter" style="color: rgb(153, 153, 153); width: 10000px; display: table-cell;"><br><br></span></form> text/html 2013-09-22T18:52:54+01:00 amirtataloata.mihanblog.com soroush hosseini اهنگ نگفته بودی http://amirtataloata.mihanblog.com/post/110 <a href="http://amadi2012.persiangig.com/Flash/Amir_Tataloo_-_Nagofte_Boodi_%5B128%5D.swf">http://amadi2012.persiangig.com/Flash/Amir_Tataloo_-_Nagofte_Boodi_%5B128%5D.swf</a> text/html 2013-09-22T09:18:36+01:00 amirtataloata.mihanblog.com ehsan Badrkhani تصاویر عاشقانه+بخشی از آهنگ شهریوری از امیر تتلو http://amirtataloata.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><br><br>[<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tub36/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe>] </div>